Oferta Budowlano–Laboratoryjna        Laboratorium Drogowo-Budowlane „LAB-TECH” świadczy usługi z dziedziny wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie budownictwa na terenie całego kraju.Nasza firma jest w pełni niezależną jednostką kontrolno – badawczą.
 

Laboratorium LAB-TECH oferuje Państwu:
 

 • Bogate doświadczenie w nadzorze laboratoryjnym na różnego rodzaju budowach, zarówno drogowych, kolejowych jak i kubaturowych z ramienia inwestora i wykonawcy.Uczestniczymy w realizacji budowyinfrastruktury drogowej, kolejowej, mostów, ciągów kanalizacyjnych i wodociągowych jak również osiedli mieszkalnych czy domów jednorodzinnych.
 • Profesjonalne wsparcie i doradztwo technologiczne w zakresie realizowanych inwestycji.
 • Najwyższą jakość oferowanych usług. Nowoczesny sprzęt laboratoryjny, posiadający świadectwa legalizacji i znaki jakości CE oraz dynamiczny zespół wykwalifikowanych specjalistów to gwarancja dokładności i rzetelnościw wykonywaniu powierzonych badań.
 • Kompleksową obsługę laboratoryjną jak również możliwość współpracy przy wykonaniu pojedynczych badań.
   

Na życzenie przedstawimy Państwu: doświadczenie zawodowe pracowników wykonujących badania oraz wykaz, legalizacje i wzorcowania sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego na budowę.
 

Badania

Badania gruntów

 • Badanie przydatności materiałów gruntowych do budowy nasypów, warstw odcinających, odsączających i zasypek
 • Badanie Kalifornijskiego wskaźnika nośności
 • Kontrola zagęszczenia gruntów w korycie, nasypach i przekopach powstałych po zasypaniu instalacji
  • aparatem VSS
  • moduł odkształcenia płytą obciążaną dynamicznie
  • metodą porównywania gęstości szkieletu gruntowego (metoda Proctora z oznaczeniem objętości cylindrem wciskowym, piaskiem kalibrowanym oraz objętościomierzem wodnym)
  • sondą dynamiczną SD-10
   
 • Kompleksowa obsługa geotechniczna

  Badania wykonujemy według obowiązujących norm PN-EN, PN-S oraz PN-B.
   

Badania kruszyw

 • Określenie przydatności kruszyw do wykonania podbudów w konstrukcjach drogowych oraz kolejowych.
 • Badanie przydatności kruszyw do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mieszanek betonowych.
 • Badania cech geometrycznych, fizycznych i chemicznych kruszyw
 • Badanie nośności i zagęszczenia podbudów z kruszyw mineralnych
  • aparatem VSS
  • płytą obciążaną dynamicznie

 • Badania wykonujemy według obowiązujących norm PN-EN oraz PN-S.
   

Badania MMA

 • Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Badania mieszanek mineralno-asfaltowych
  • badania typu
  • uziarnienie
  • zawartość lepiszcza
  • gęstość
  • gęstość objętościowa
  • stabilność i odkształcenie wg Marshalla

 • Badania warstw asfaltowych
  • wskaźnik zagęszczenia
  • zawartość wolnej przestrzeni
  • grubość
  • równość podłużna(planografem)
  • spadki poprzeczne
  • szczepność międzywarstwowa

 • Oznaczenie penetracji
 • Oznaczenie temperatury mięknienia
 • Proponujemy kompleksową obsługę wytwórni mieszanek mineralno asfaltowych w zakresie badań objętych Zakładową Kontrolą Produkcji

  Badania wykonujemy według obowiązujących norm PN-EN oraz WT-1 WT-2.
   

Badania mieszanek betonowych

 • Projektowanie mieszanek betonowych
 • Badanie betonu stwardniałego
  • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie
  • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie metodą nieniszczącą- młotkiem Schmidta
  • Oznaczenie nasiąkliwości betonu
  • Oznaczenie stopnia mrozoodporności betonu
  • Oznaczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem
  • Oznaczenie stopnia wodoszczelności
  • Pobór próbek betonu, oraz pielęgnacja
   
 •  Badanie mieszanek betonowych
  • Badanie konsystencji mieszanki betonowej
  • Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
  • Pomiar temperatury i powietrza

   
 •  Badanie oraz projektowanie mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi (stabilizacje)  
 •  Proponujemy kompleksową obsługę wytwórni mieszanek betonowych w zakresie badań objętych Zakładową Kontrolą Produkcji


  Badania wykonujemy według obowiązujących norm PN-EN, PN-S oraz PN-B.
   

KontaktLAB-TECH
Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane Sp.j.
 

Michał Stankiewicz, Wojciech Tomaszewski
ul. Makowa 28, 18-400 Łomża

Laboratorium w Zambrowie
ul. Legionowa 9A, 18-300 Zambrów

tel./fax: 86 277-10-93
Michał Stankiewicz 608-397-025
Wojciech Tomaszewski 602-435-750

e-mail: biuro@labtech.pl

www.labtech.pl

NIP:PL7182135300, REGON: 200652950, KRS: 0000454171
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy.